Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Printerior B.V. respecteert de privacy van u als bezoeker van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk zal worden behandeld. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens tenzij deze door u op een vrijwillige basis worden verstrekt door het versturen of invullen van een e-mail, contact- of inlogformulier. Hiermee verbindt u zich ertoe dat we deze gegevens gebruiken met het oog op gebruikersprofilering, marktonderzoek, beheer van klanten en eventuele periodieke elektronische nieuwsbrief of direct mail per post. De gegevens die u ons toestuurt worden zolang bewaard als naar de aard van de aard van het formulier of de inhoud ervan nodig is voor de interesse of afhandeling ervan.

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. U mag uw verzet of correctie richten aan info|at|ims-werkendam.nl. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving met uitzondering van de Nederlandse doorverwijzingsregels uit het Nederlands internationaal privaatrecht.

U heeft een inlognaam en wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot afgeschermde delen van de site. Indien u inloggegevens heeft ontvangen, dienen die vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U mag geenszins dit misbruiken en dient Printerior B.V. onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden openbaar werd gemaakt in eender welke vorm. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Om de veiligheid van de website te waarborgen kunnen Printerior B.V. uw gegevens wijzigen.

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Nederlandse doorverwijzingsregels uit het Nederlands internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Rotterdam bevoegd.

Automatisch vergaarde informatie van niet-persoonlijke aard

Printerior B.V. kan anonieme gegevens verzamelen die betrekking houden met uw browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Bedoeling om deze gegevens te vergaren is de integriteit en authenticiteit van de gebruiker en zijn handelingen te verhogen. Deze gegevens hebben geen betrekking op persoonlijke gegevens, maar kunnen in geval van klachten over onwettelijk gedrag doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Aanpassen privacy policy

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement bij te werken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, verstrekte informatie, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site wordt door u als gebruiker erkent en zijn en blijven uitdrukkelijk& eigendom& van Printerior B.V.  Voor gebruik moet u hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van  :Printerior B.V. verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze in familiekring gratis te verspreiden en mede te delen.

Indien de website u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn en waarvan u zelf niet de noodzakelijke toestemmingen of rechten heeft.  Uw bijdragen mogen geen virussen, schending van privacy, illegaal of ongepast materiaal of fouten bevatten en de werking van computers, servers en dergelijke compromitteren.  In geval van schending van deze intellectuele rechten verbindt u zich ertoe IMS Werkendam B.V. of derden te vrijwaren tegen aanspraken en/of te vergoeden tegen vorderingen als gevolg van inbreuk hierop.

Automatisch vergaarde informatie van niet-persoonlijke aard

Printerior B.V. kan anonieme gegevens verzamelen die betrekking houden met uw browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Bedoeling om deze gegevens te vergaren is de integriteit en authenticiteit van de gebruiker en zijn handelingen te verhogen.  Deze gegevens hebben geen betrekking op persoonlijke gegevens, maar kunnen in geval van klachten over onwettelijk gedrag doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Advies via Printerior B.V.

Indien er via de website adviezen worden verstrekt, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Links naar Printerior B.V.

Het leggen van hyperlinks naar Printerior B.V. is toegestaan wanneer deze hyperlinks naar de startpagina van de site leiden. Deep-linking, in-linking, framing, embedding, gebruik van RSS-datafeeds voor professioneel of commercieel gebruik is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Printerior B.V. Indien de toestemming wordt verleend om bovenstaande te gebruiken, mogen deze geschieden op een manier die geen inbreuk plegen op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in België.

Aansprakelijkheid van Printerior B.V.

De informatie op Printerior B.V. is het resultaat van nauwgezet werk, waarin we u als bezoeker proberen zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien de informatie op de website toch onvolledig is of vergissingen bevatten.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische gevraagde toelevering van diensten geven in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Jouw idee omzetten naar een nieuw gevoel?

Neem contact op